KVKK – Aydınlatma Metni

Turkuaz Estetik Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Kişisel Verilerin Korunması

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz;

 1. Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız,
 2. Doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, adresiniz, telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,
 3. Faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 4. Muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler;
 5. Kliniğimizi ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz,
 6. Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
 7. İnternet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
 • Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırma,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında bilgilendirilmeniz,
 • Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-mail veya başka şekillerde yapılması,
 • Kliniğimizin iç işleyişinin planlanması,
 • Suiistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Bilimsel araştırma yapılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Kurum Ve Kuruluşlarla Paylaşılabilir

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Adli makamlar
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler
 • İşvereniniz ile

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için kliniğimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ’nin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve benzeri mevzuat hükümleridir

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki linke tıklayarak indirebileceğiniz formu doldurarak;

Konak Mh. Beşevler Cd. No:76 Nilüfer/Bursa adresine bizzat teslim edebilir,

Noter kanalıyla gönderebilir,

info@turkuazdent.net adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Sohbete başla
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?